آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت   MHLE در سال 95 در  5نوبت برگزار می شود .

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت  MHLE دارای 100 پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل ( 30پرسش ، درک مطلب شنیداری ( (Listening، 40 پرسش واژگان( vocabulary) ، ساختار و دستور زبان  ( structure)و 30 پرسش درک مطلب نوشتاری(Reading Comprehension and Writing) و 100 نمره ( بدون نمره منفی ) است.